Change Edition

Gebuertsdagsfeier am CIPA Houwald

Am CIPA Houwald ass kierzlech Gebuertsdag gefeiert ginn.Invitéiert vun der Amicale waren déi

Pensionären, déi an de Méint Dezember-Januar-Februar a MäerzGebuertsdag haten.

Presidentin vun der Amicale Monique Mille huet all Invitéiert begréisst an déi nei Bewunner virgestallt . All hunn a klenge Kaddo kritt an dunn ass gefeiert ginn mat Crémant, Kuch a

Kaffi, ënnert der musikalescher Begleedung vum Michel Cholé.

Geéiert si ginn:

d’Dammen

André-Eul Marguerite, Decker-Stein Maria, Glodt-Kremer Alice, Goedert-Muller Louise,

Grün-Cannivé Germaine, Hansen-Mousel Léonie, Hilger-Dahm Marie-Thérèse,

Hilbert-Spranck Anne, Klein-Hansen Marie-Thérèse, Leger-Meurer Jacqueline, Lorgé-Schwartz Nelly,

Meres-Berrend Lily, Mischo-Frick Marie, Nickels-Rausch Anne, Pettinger-Weimerskirch Anne,

Recht-Elsen Marie, Reinesch-Schuller Maria, Rosenfeld-Poullen Marie, Schiltz-Muttesch Elise,

Tanson Irène, Ulmerich-Schiltz Josette, Walentiny-Konen Berthe, Zeimes-Kieffer Paulette

d’Hären

Bach Joseph, Deltgen Jean, Godart Nicolas, Heuschling Joseph, Jung Théo, Mamer André,

Meres Camille, Ries Nicolas.