Change Edition

Gebuertsdagsfeier am CIPA Houwald

Am CIPA Houwald ass kierzlech Gebuertsdag gefeiert ginn.Invitéiert vun der Amicale waren déi

Pensionären, déi an de Méint Dezember-Januar-Februar a Mäerz Gebuertsdag haten.

D’Vize-Presidentin vun der Amicale Monique Mille huet all Invitéiert begréisst a besonnesch déi nei

Bewunner virgestallt . All hunn a klenge Kaddo kritt an dunn ass gefeiert ginn mat Crémant, Kuch a

Kaffi, ënnert der musikalescher Begleedung vum Michel Cholet.

Geéiert si ginn:

d’Dammen

Decker-Stein Maria, Eichwald-Koelsch Annette, Grün-Cannivé Germaine, Hansen-Mousel Léonie

Hilger-Dahm Marie-Thérèse , Hilbert-Spranck Anne, Huberty-Mertes Suzanne, Isekin-Glodt Maria

Klein-Hansen Marie-Thérèse, Kummer-Rosenfeld Felicie, Leger-Meurer Jacqueline, Lorgé-Schwartz Nelly, May Suzette, Meres-Berrend Lily, Mischo-Frick Marie, Nickels-Rausch Anne

Pettinger-Weimerskirch Anne, Recht-Elsen Marie, Reinesch-Schuller Maria, Rosenfeld-Poullen Marie

Schaeffer-Bauschleid Liliane, Tanson Irène ,Tezier-Pouillard Charlotte, Walentiny-Konen Berthe

Zeimes-Kieffer Paulette

d’Hären

Bach Joseph, Deltgen Jean, Heuschling Joseph, Jung Théo, Kremer Paul, Mamer André, Meres Camille.