Change Edition

Theater zu Héinescht 50ste Gebuertsdag van der Jeunesse

10
Nov
2018
10 Nov 16 Nov 17 Nov

Zu Eiere vam 50ste Gebuertsdag van der Jeunesse Héinescht invitéiere mir Eech op eis eemoleg Theaterowenter, "KNËPPELDECK" e lëstigen Dräi-Akter vam Josy Christen

Et spillen aal Memberen an akitv Memberen THEISSEN Jean-Paul - SCHMIT Sandy - FRISCH Véronique - PEIFFER Marie-Paule - MARQUES Filipe - SCHOLTES Sandra - SCHMIT Tanja - SIMON Etienne - FREICHEL Romain. Regie: FREICHEL Romain

Et gëtt gespillt SAMSDES,den 10.November a FREGDES,den 16.November a SAMSDES,den 17.November. RIDO ass ëm 20:30 Auer

Réservatioun: 691 655 886 Entrée:6 Euro Kanner bis 12 Joer 4 Euro