Change Edition

D'Amiperas vun Hiefenech huet den Dag vum 3. Alter gefeiert

Kierzlech huet déi Hiefnecher Amiperas den traditionellen Dag vum 3. Alter gefeiert. Dës Feier ass ageleet gi mat enger feierlecher Mass , déi vun enger Chorale ad hoc - déi op der Plaz zesumme gestallt gi war - verschéinert ginn ass. De Père Robert huet alle Jubilare felicitéiert an hinnen eng schéi Feier gewënscht. Duerno sinn d'Membren am Festsall vun der Gemengeverwaltung empfaange ginn. Weider ass et duerno op Befort gaangen, wou an engem bekannte Restaurant e gudde Menü zervéiert ginn ass. De Comité huet nom Eessen dës J ubilare geéiert , déi am Laf vum Jar 75, 80, 85 oder 90 Jar kréien:Tilly Di Giambattista-Feltes (75); Toni Difino (80), Anita Neumann-Jacob, Annette Seiler-Biltgen, Régine Winckel-Biewer, Salvatore Di Giambattista Salvatore, Marcel Rach; Nicole Fiedler-Theis (85), Fernand Sins; Lentz Romain (90).