Change Edition

Ovatioun fir di neigewielten Gemengevertrieder zu Groussbus

Zu Groussbus hunn d'Veräiner eng flott Ovatiouns Feier fir di neigewielten Gemengevertrieder Roger Gereke, Marc Goelff, Fos Schuster, André Stefanetti an Anne Steichen organiséiert. Bei där Geleeënheet krut all Conseiller scho Samschdes säi Bam geplanzt a Sonndes ass et da feierlech am Cortège an de Festsall gaangen, wou sech och en etlech Vertrieder aus der lokaler a nationaler Politik afonnt haten. De Festriedner Flep Flick huet di eenzel Vertrieder kuerz op humoristesch Aart a Weis virgestallt an hinnen och d'Geleeënheet ginn, deene selliche Leit Merci ze soen fir hiert Vertrauen.