Change Edition

Kleedersammlung zu Groussbus

D'Jugend vu Groussbus huet sech och dëst Joer em di traditionell Kleedersammlung gekëmmert. Scho fréi moies sinn si mam Unhänger duerch Groussbus an Dellen gefuer fir d'Tute bei de Leit anzesammelen, an se duerno op d'Sammelplaz zu Ettelbréck vun der Associatioun "Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché" ze féieren.