Change Edition

Kabarä fir de gudden Zweck

Op hirer Generalversammlung huet d'Schankemännchen asbl vu Groussbus di integral Recette vu 1.500 € vun hirem Kabaräsowend un d'Associatioun "Ecoles de brousse au Sénégal" gespent. Dës Associatioun beméit sech drëmm, manner bemettelte Kanner ronderëm Dakar den Zougang zur schoulischer Bildung z'erméiglechen, andeems si Schoulprojéeen mathëlleft finanzéieren.