Change Edition

Bike4all zu Groussbus

Di Groussbusser Gemeng huet dëst Joer zesumme mat de Nopere vu Mäerzeg a Feelen den Dag vum "bike4all" organiséiert a vill Velocycliste waren der flotter Invitatioun nokomm. Bei sonnegem Wieder hunn sech d'Cycliste scho mueres fréi op di autofräi Streck tëscht Groussbus a Feele gemaach, wou ënnerwee eng Rei Stänn souwuel fir Animatioun, ewéi och fir dat leiwlicht Wuel gesuergt hunn. Zu Groussbus konnt ee sech beim "Self Defense" mat leckerer Pasta stäerken an zu Dellen konnten d'Cyclisten sech no der Biergetapp eng Rei Desserten vun der "Gutt Noperen asbl" schmaache loossen. Fir de musikaleschen Encadrement war de Grupp "Redsax" an di Groussbus-Waler Musek zoustänneg.