Change Edition

Jugendkommissioun vum C.S.Gréiwemaacher spend un "Les petits Bourdons"

Jugendkommissioun vum C.S.Gréiwemaacher enerstëtzt säit e puer Joër mat engem Deel vum Erléis vum "Ouschter-Tournoi" Associatiounen déi sech em krank Kanner këmmeren. Dëst Joër konnt den Nico Becker matt senger Equipe en Scheck vun 1.500.- euro un "Les Petits Bourdons" iwerreechen . Des Associatioun këmmert sech em Kanner déi enert L'HYPERGLYCINEMIE SANS CETOSE...leiden .Hei en klengen Auszuch vun hirem Internet Site "www.lespetitsbourdons.org" :
C'est...
Une maladie génétique rare,
Une maladie héréditaire,
Une maladie grave,
Une maladie orpheline.

Une maladie métabolique,affectant la régulation de la glycine, un acide aminé.
Une maladie qui touche les enfants, le plus souvent dès la naissance.
La plupart d'entre eux décèdent au bout de quelques jours ou quelques semaines.


Dësen Geste ass méiglech durch Helëf vun hiren Sponsoren ,den Maacher Geschäftsleit an den villen Eltren.
Jiddereen kann Helëfen , dofir Veräiner, Eltren , Supporter vum CSG kommt alleguer op den nächsten Ouschter-Tournoi 2015.
Foto publizéiert vum CSG