Change Edition

Hierkenowend am Veräinshaus Home Jean Welter

09
Feb
2019
09 Feb

18:30 Auer: de Grupp vun de Scouten spillt:

“Wetten net”

Iesse vun 19:30 un

Ween keng Hierke wëllt kritt och eng gutt Hameschmier

Reservatioun vir ze iessen erwënscht

bis den 1. Februar 2019 ënnert :

621 703 914 oder 621 725 376