Change Edition

NIGHT VIGIL 2016

Zum Gedenken un die Zaldoten , die am lëschten Weltkriich eis Dierfer befreit hun , die dobei blessèiert gin sin oder och hiert Lièwen verluer hun , as feierlich eng Gedenktafel beim Centre " Nei Brasilien " opgestaalt gin.
Dei verschiden Riedner ( inen) sin op die demolig Zeit agaang ,ennert hinnen och d' Enkelin vum Generol Patton .
Eng Ausstellung mat historischen Gefierer resp. eng Diashow mat Fotoen an nit ze vergièssen Ierbessebulli , Éierewein hun daat ganzt zu engem gelongenen Fest gemeet.