Change Edition

Gemeng Wahl am Wanterkleed

E puer schéin Biller , geknippst op Sylvester 2010 waehrend engem klengen Treppeltour , ronderem den Napoleonsgaard ( Bromé an Niwel ), Gréiwels , Randschelt a Brattert .
Méi schéin konnt Natur Joer 2010 nit ofschléissen .......