Change Edition

Grouss Botz

D'Emweltkommissioun vun eiser Gemèng, ennert der Lédung vun hiirem President René Entringer hat e Samschdeg, den 23. Abrell 2011 wéi zenter villen Joren d'Grouss Botz an eisen 2 Dierfer Stadbredimus a Greiweldéng organiséiert. Dest Joer si virun allem d'Wengertswéer vu Plastik, Glas, Becheren asw. befreit gin. Vill interessant Sachen sin bei deser Geléjenhét zum Viirschäin komm. Eng flott Equipe war och dest Joer nés um Wierk an huet des wichteg Aktioun ennerstetzt. Mat èngem gudden Ierbessenbulli oder ènger Spaghetti Bolognese spendéiert vun eiser Gemèng as des Botzaktioun am Verainsbau ofgeschloss gin. De President huet allen Bedélegten e groussen Merci fir d'Matmachen gesot.