Change Edition

Fernand Kieffer feiert 70. Gebuertsdag

Eng schéin Iwerraschung! Et denkt een un naischt..... an du stoungen se do! Dem Präsident Fernand Kieffer séng Leit aus dem Comité vun de Greiweldenger Leit

hun him fir sein 70.ten gratuléiert an hoffen dass hien nach laang bei beschter Gesondheet d'Geschecker vum Verain leed.