Change Edition

De Stréihmännchen gouf zu Greiweldeng verbrannt

Och an desem Joer huet den Club des Jeunes vun Greiweldeng - Stadbriedemes de Stréihmännchen organiséiert.
D'Greiweldenger Musek huet desen Event musikalesch encadréiert an déi Jonk an hiren Club domatter gären ënnerstëtzt!