Change Edition

Haemmelsmarsch duerch de Reen a Wand

E puer Impressiounen vum Sondech 03.06.2012
Duerno si mer gutt verwinnt ginn an der Brasserie Colomb. Merci dem Jeannot deen déi gutt Sachen préparéiert hat fir eis. Dem Daisy och villmols Merci am Numm vun der Gaasperecher Musek (by md)