Change Edition

de Kleeschen mam Housecker on Tour

Den 5. Dezember war et erëm esouwait.
De Kleeschen hat sech op de Wee gemacht bei d'Amiperas an bei den FC Tricolore.
D'Presidenten an d'Kommittees-Memberen vun deenen 2 Verainer hunn de Kleeschen an den Housecker empfangen. Natiirlech ass jo och gesonge ginn. Grouss an Kleng waren begeechtert.
Hei e puer Impressiounen vun desem Dag.
Dat Ganzt ass organiséiërt ginn vun der Gaasperecher Musek.
Also, Avis aux amateurs fir dat next Joer. Kontakt iwwert de site www.hmlg.lu
oder um Tel: 621219497 beim Marianne
(txt and pics md)