Change Edition

Concert del’Amitié

26
Jan
2019
26 Jan
d’Harmonie Municipale Luxembourg-Gasperich invitéiert op hiiren Concert de l’Amitié an den Cercle Cité an der Stadt.
Als Invité spillt d’Harmonie Municipale Union de Corny.
Offiziell Iwwerreeschung vun der Baguette un deen neien Dirigent vun der Gaasperecher Musek, den Lionel VALERI. Den Entree ass frai. Diiren ginn um 20:00 Auer op.