Change Edition

Generalversammlung 2016 vun der Foulschter Musik

De President André Wio huet bei der Begréissung, d‘Madame Marie-Anne Thommes, Schäffen, als Vertriedung vum Här Buergermeeschter, den Här Jean-Paul Kinnen vun der Ugda an d‘Musikante bei der Generalversammlung wëllkomm geheescht.
Mat dem Rapport dokumentéiert de Michel Mergen a senger Qualitéit als Sekretär, datt d‘Foulschter Musik e positiv Joer hannert sech huet. De Veräin besteet aus 98 Memberen, dovu sinn 80 aktiv Musikanten an 18 Memberen. Op d’Jugendmusik, déi aus 30 jonke Musikante besteet an déi eng Rei Concerte virweise kann, sinn se zu Foulscht ganz stolz.
Wat déi musikalesch Aktivitéite vum Joer 2016 ubelaangt, steet d‘Museksfest de 7. Mee un, d‘Deelhuelen un der Sprangprëssessioun, de Concert op der Plëss, verschidden Hämmelsmärsch a schonn d‘Ukënnegung vun de Gala Concerten den 18. an de 25. Mäerz 2017. Concerte fir de Summer 2016 gi nach gär ugeholl.
De Keessier Fernand Ugen huet duerno de Keessebestand presentéiert. D’Keess gouf exemplaresch gefouert an d’Finanze si gutt. D’Keesserevisoren hunn dat confirméiert an der Assemblée proposéiert, dem Keessier d’Decharge ze ginn, wat d’Assemblée eestëmmeg gemaach huet.
Folgend Musikante goufe fir hiren Asaz mat enger Medail ausgezeechent :
Insigne fir 5 Joer: Cattani Xavier, Cremers David, Dauphin Lori, Ensch Sebastien, Mergen Luc, Schmitz Natahlie, Pletgen Laura, Romeo Max, Schmitz Tania, Melchior Nico, Wio Yannick, Wio Gina
Médaille de mérite en bronze fir 10 Joer : Fretz Emma, Mayer Lisa, Garçon Sandrine, Wio Jil, Wio Joanne
Médaille de mérite en vermeil fir 30 Joer: Hurt Liane, Schuster Josiane
Médaille de mérite en vermeil avec palmette fir 40 Joer: Binck François, Garçon Pascal, Garçon-Wio Marie-Claire, Unsen Guy
Médaille en argent Grand-Duc Adolphe fi 50 Joer: Lallemand Michel
Médaille en vermeil Grand-Duc Adolphe fir 60 Joer: Dondlinger John.
Nodeem de President jidderengem Merci gesot hat, ass den Dag mam traditionelle Joresiesse op en Enn gaang.