Change Edition

Generalversammlung mat Medailleniwwerreechung

Op der Generalversammlung vun der Feelener Musek gouf op dat läscht Joer zréck gekuckt an d'Manifestatiounen fir d'Joer 2020 goufen présentéiert. Den Highlight ass de Gala-Concert, deen Samsdes, den 14.Mäerz an der Sporthall stattfënnt. Nodeems traditionnell di fläissegst Musikanten mat deene meeschten Prouwebesich mat engem Cadeau belount goufen, koum dem Caissier säin positive Bericht. Zesumme mam Buergermeeschter Fernand Mergen huet den Déléguéierten vun der UGDA, Robert Mamer dës Medaillen u folgend Musikanten iwwerreecht: Medaille fir 10 Joer un d'Marianne Piret, de Pit Schartz an de Yann Schmitz, Medaille fir 30 Joer un d'Gabi Schmit, Medaille fir 50 Joer un d'Romaine Etgen an d'Medaille fir 60 Joer un de Jean-Marie Bormann.