Change Edition

Diplomiwwerreechung vun der UGDA Musekschoul

Déi fläisseg Schüler kruten aus den Hänn vum UGDA Responsablen Jean-Marie Thein an dem Buergermeeschter Fernand Mergen hir wuelverdingten Diplomer vum Joer 2017-2018 iwwerreecht. Dunn hunn si nach hiren Famillen a Frënn gewisen wat si am Laf vum Joer an der Initiation à la Musique, der Formation Musicale an dem Bugle- an Trompettecours geléiert hunn.