Change Edition

Buergbrennen 2013 di éischt Photoen

Léif Awunner,
Heimat invitéiren d’Pompjeeën Iech op hirt traditionnelt
Buergbrennen zu Fenténg den 17. Fébruar 2013 op der
gewinntener Platz « beim Sängerbësch ».
De Cortège geet géint 19.00 Auer beim Fenténger Kirfecht an
der rue Armand Rausch fort.
Gegrills – Ierzebulli – Chili con carne – Gléiwéin
Gehetzten Hall & Zelt
De Grill fonctionnéiert Sonndes Mëtteg vun 15.00 Auer un.