Change Edition

Wo mündet die Alzette in die Sauer ?

Wéi gouf an der Geographiesstonn geléiert:

"Wo mündet die Alzette in die Sauer ?"

Abee, méi däitlech kann een et net weisen:

"Die Alzette mündet bei Ettelbrück in die Sauer ! .......

.....a verknascht déi do ganz uerdentlech!!!

More news by Syndicat d'Initiative Ettelbruck >