Change Edition

Kandidaten von Déi Gréng


Déi Gréng gaben kürzlich ihre Kandidatenliste für Ettelbrück bekannt:

Marthy Thull, (55 Joer), Gemengeréitin, Hausfra

Anita Brück (48 Joer), assistante sociale

Nicole Grbic (48 Joer), infirmière CHdN

Marcelle Posing ép. Oosterwijk (56 Joer), Privatbeamtin

Abbes Jacoby (57 joer), Fraktiounssekretär

Gilles Conter (38 Joer), ingenieur

Danielle Grosbusch ép. Schaul (55 Joer), artiste-graveuse

Yvon Schneider (58 Joer), pensionéierte Polizist

Martin Fritscher (51 joer), Erzéier

Sylvie Junker ép. Disewiscourt (50 Joer), Privatbeamtin CHdN

Christof Theis (21 joer), Student

Toni Oosterwyjk (62 Joer), Ingenieur

Gast Werner (47 Joer), Infirmier CHNP