Change Edition

Impressiounen vun der Abschiedsmass vum Abbé Maurice Péporté zu Ettelbréck

Abschiedsmass vum Här Paschtouer Maurice Péporté

Während enger feierlecher Mass an der festlich gerëschter Parkierch vun Ettelbréck hunn d’Leit aus der Par Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul (Gemenge Colmer-Bierg, Ettelbréck, Feelen, Mäerzeg a Schieren) dem Här Paschtouer Maurice Péporté offiziell äddi gesot a merci fir säi gutt an engagéiert Schaffe während deene leschten 11 Joer an der Par. Mat konzelebréiert hunn d’Häre Jean-Pierre Heuschling a Paul Colling an de Père Emidio Plebani vun der Mission des Migrants Schieren. Et haten sech ganz vill Massendénger afonnt vun de fënnef Uertschaften aus der Par. D‘Mass gouf musikalesch encadréiert vun de Kierchechéier aus der ganzer Par mam Ettelbrécker Dirigent an Organist souwéi vun de Kanner mat hirem Orchester, an engem portugiesesche Kantor, deen de Psalm ergräifend gesong huet.

Um Schluss vun der Mass hunn eng Rei Vertrieder vun der Par mat hire kierchleche Veräiner a Réit e Wuert vu Merci un den Abbé Péporté geriicht an him eng Rei kleng Cadeau ginn: Blummen, Massendéngerfoulard, Foto, Bild…. Ëmmer erëm ass betount ginn, wéi grouss dem Här Péporté säin Humor ass, seng Oppenheet, seng Bereetschaft fir gutt mat aneren zesummenzeschaffen. Als Zeeche vun Dankbarkeet vun alle Leit aus der Par huet den Abbé Maurice Péporté eng Enveloppe iwerreecht kritt. Iwwer alles huet hien sech immens gefreet, alle Leit merci gesot an d’Leit encouragéiert, deen neien Här Paschtouer Romain Richer genau sou gutt zu Ettelbréck opzehuele wéi dat am Oktober 2008 bei him de Fall war.

Uschléissend huet den Här Paschtouer Péporté d’Leit all op eng Receptioun an de Festsall vun der Ettelbrécker Gemeng agelueden. Als Eieregäscht waren an der Mass souwéi och am Gemengefestsall Vertrieder aus de Gemenge vun der Par, aus dem Kierchefong, de Kiercheréit, dem Pastoralrot, de kierchleche Gruppen a Veräiner, der Ecole Privée Sainte Anne.

Am Numm vum Ettelbrécker Schäffen- a Gemengerot huet de Buurgermeeschter Jean- Paul Schaaf nach e puer Dankeswierder ausgeschwat a merci gesot fir di gutt Zesummenaarbecht an dem Här Péporté een Tableau iwwerreecht, gemoolt vun engem Ettelbrécker Künstler.

Text: H-L

Fotos: Charel Reiser