Change Edition

D'Kanner aus der Maison Relais Päiperlék ënnerstëtzen d'ASA Asbl


Den 18.ten Mé hun d’Kanner aus der Maison Relais Päiperlék zou Burglënster matt hiren Educateuren fir d’ Elteren é d’Fréijoërsfest organiséiert.

D’Kanner sichen eng Associatioun aus, déi den Erléis vun desem Fest kritt. Mir soen é grousse Merci dass si sech dest Joër fir d’Assistenzhonn entschéd hun.

D’Associatioun frét sech iwwert é ganz generéisen Don vun 1.700€.