Change Edition

ASA Asbl op Besuch bei den Guiden a Scouten vu Biekerech

d'Biber an d'Wëllefcher vun den Guiden a Scouten Mahatma Gandhi vu Biekerech sammelen schon lang Stëpp an önnerstëtzen d'Aktioun "é Stopp fir é Mupp".

De Vistou, den Exi an den Cartoon koumen hinne Merci soen.

Déi drei Assistenzhonn hunn gewiesen wat sie an der Schoul geléiert.

D'Kanner wore voll konzentréiert, ganz brav an hun hir Begéischterung matt ganz vill Applaus ausgedréickt. Kanner an Honn hun d'Schmusen ganz vill genoss!