Change Edition

Kandidaten: Déi Gréng Esch


Huss Jean

Gilbertz Sarah

Alves José - Fernando

Cornaro Sandro

Disiviscour Viviane

Gilbertz André

Guth Jan

Huss Manuel

Kambala Jacques

Knaff Martine

Kox Martin

Landa Christiane

Majerus Luc

Muller Marion

Ndiake Dibor

Paulus Annette

Roller Paul

Schmit Nadine

Sinner Chantal