Change Edition

De Vic an d'Lea hunn der Boma Uschi an dem Bopa Robi "Happy Easter" gewënscht

Op Ouschterméindeg haten de Vic an d'Lea vun Angelduerf telefonéiert fir ze froen, ob si bei eis (d'Boma Uschi an de Bopa Robi) bei eis hannert dem Haus kënnte kucke kommen, ob den Ouschterhues allerlee verstoppt hätt. Si hu verlaude gelooss, datt ët am Nomëtteg géint halwer 3 kënnt ginn. Hire Papp hat eis schonns op Karsamsdeg verschidden kleng Schneekegkeeten bei d'Kellerdir gestallt mat dem Keessenticket (de Betrag hunn ëch via www.eboo.lu online iwwerwis). Zum Gléck hat ech de Wues op Karfreideg geméint. Well d'Sonn heianddo bei frëschen Temperaturen tëscht de Wolléken erausgeluust huet, hunn ëch missen Plazen eraussichen, wou keng Gefor bestong, datt déi Hiesecher an Äer aus Schokela, Marzipan nit schmëlze géifen. Och schéin gefierwten, vun äifregen Hénger am Akkord geluegten Äer waren drënner. Déi hu missen am Schied verstoppt ginn. Zum Gléck blouf rondrëm d'Beem genuch héicht Gras, fir dass déi Saachen ouni Schued iwwerliewe kënnten. Géint halwer 3 (ëch war schonn eng Iddi ongedëlleg an nervös ginn) sinn déi 4 du komm: De Pappa mat dem Auto fir d'éischt, gläich dropp mat dem Velo d'Mama an déi zwee Enkelkanner: de Vic (8 Jor) an d'Lea (11 Jor). Dat éischt, wat ëch op déi blo Dreckskëscht geluegt krut, war e Bild mat faarwegen Äer, Härzer an engem Schëld "Happy Easter". Ech krut gesot, dat hätte si sèlwer gefierft. Ënne war däitlech ze liesen: "Vum Lea an Vic". Dat war ganz exakt mat Tuschstëfter gemoolt. Do ware bestëmmt eng Reih Tuschstëfter eidel ginn, mee dat ware mir als Corona- Virus Risikopersounen ët wäert. Du gouf gesicht a gesicht, bis alles an deene 2 Kiewecher loug. Gläich dropp hunn déi éischt Schneekegkeeten missen dru gleewen. Méng Fra an ëch kruten och eppes matt, wuelverstanen krute mir d'Saachen zougehäit aus ugeniessener 2 Meter Distanz.