Change Edition

« Ellenger Krëpp » an der Ellenger Kierch

20
Dec
2019
20 Dec 21 Dec 22 Dec 23 Dec 24 Dec 25 Dec 26 Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec 30 Dec 31 Dec 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan

D'Ellenger Krëpp ass dëst Joer vum 20.12.2019 bis den halwe Januar 2020 an der Ellenger Kierch ze gesinn.

All Joer gëtt si aneschters opgeriicht.
Vill Leit verpassen et net, all Joers an d'Kierch ze kommen an ee Moment bäi der Krëppchen ze verbréngen.

Ellenger Kulturhierscht 2019 - www.elleng.org