Change Edition

Open Air Familljemass als Ofschloss vum Schouljoer.

Bei herrlechem Wieder am Kader vu enger Open Air Familljemass zu Ell, als Ofschloss vum Schouljoer, konzelebréiert vum Här Dechen Nico Jans, huet de Parverband Osper senger Pastoralassistentin Nicole Kleer-Dasbourg Äddi gesot. D’Mme Kleer huet während Jore mat vill Asaz a Begeeschterung, virun allem an der Kanner- a Jugendpastoral gewierkt, ouni déi aner Aktivitéiten ze vergiesse. Vill Leit a Kanner aus dem Parverband an aus de Parréit hunn d'Mass matgefeiert.
Mee ouni e Merci gouf d'Nicole net fortgoe gelooss. Mat engem schéine Bouquet Blummen an e puer Kaddoen huet den Här Dechen Nico Jans zesumme mat de Leit hir vill Freed, Geloossenheet an Ausdauer op hirer neier Plaz an dem Parverband Veinen gewënscht.
Uschléissend ass beim gemittlechen Zesummesinn mat engem klenge Maufel an eppes ze drénken den Owend ausklénge gelooss ginn.(Fotoen Jean Ferber)