Change Edition

Sonn seet gudden Nuecht iwwer Duerscht .