Change Edition

De Sauerdall eng Natur esou wäit wéi d'Aaen reeschen.