Change Edition

De Lions Club Luxembourg Europe iwwerreecht 15.000 € un 4 Associatiounen

An senger Réunion Statutaire vum 27. November 2018 huet de LIONS Club Luxembourg Europe Schecken am Gesamtwäert vun 15.000 € un 4 Associatiounen iwwerreecht.


5.000 € sinn un d’Organisation Theresia’s Orphans and Vulnerable Children Foundation Namibia gaangen, mat där de LIONS Club Luxembourg Europe schonn laang Joren excellent Relatiounen ennerhällt. Dëse Projet, deen vun engem Lëtzebuerger geleet gëtt deen an Namibia wunnt an schafft, ënnerstëtzt Kanner déi hir Elteren verluer hunn resp. Elteren hunn déi sech net em d’Kanner këmmeren kennen.


4.000 € sinn un d’Häerzkrank Kanner zu Lëtzebuerg a.s.b.l. gespent ginn. Des Associatioun ass am Joer 2012 gegrënnt ginn an këmmert sech em häerzkrank Kanner an begleet si an hir Elteren an den entscheedenden Momenter vun hirer Krankheet.


3.000 € waren fir Solidarité Jeunes a.s.b.l., déi am Déngscht vun Kanner, Jugendlechen an jonken Erwuessenen schafft, déi aus familiären oder perséinlechen Grënn net méi kënnen am Elterenhaus wunnen.


3.000 € sinn och un den Dr Georges Kratzenberg an seng Associatioun Un sourire pour l’Equateur a.s.b.l. gaangen. Dëse Projet huet zum Ziel, den Leit an engem vun deenen äermsten Länner vun Südamerika, den Accès zur d’Zännmedezin ze erméiglechen. Et geet hei och dorëm de Leit di elementar Zännhygiène ze erklären an och Zänndokter auszebilden an hinnen Material zur Verfügung ze stellen.


D’Photo weist di Responsabel vum LIONS Club Luxembourg Europe mat den Vertrieder vun deenen 4 Associatiounen.