Change Edition

Treffen vun de Medercher aus dem Pensionnat Dikrich

Di Dammen di fréier am Pensionnat Notre Dame de Lourdes zu Dikrich hir Jugend verbruecht hunn, hate sech lo erem gesinn fir Erënnerungen auszetauschen. Et gouf vill geschnesst a gelaacht a mir fréen eis lo op daat nächst Treffen