Change Edition

Konveniat vun den LCD-Primaner vum Joer 1950

Och wann et hirer ëmmer manner bleiwe vun deenen 23, déi am Joer 1950 am Dikrecher Kolléisch hiren Ofschlossexame gemaach hunn, sou freeën déi sech dach awer ëmer erëm, fir sech eemol am Joer erëmzegesinn a bei engem gudde Maufel an engem genëssege Pättchen e puer gemittlecher Stonnen an engem renomméierte Lëtzebuerger Restaurant mateneen ze verbréngen. Sou souzen se dann deslescht och erëm zu hirer siwe ronderëm e grousse ronnen Dësch an hunn sech un där gudder Molzecht an deem kille Pättche regaléiert, déi hinnen do zervéiert goufen. Wann si zu fréieren Zäiten, wann si esou zesummekoumen, nach méi d'Erënnerungen un hir Kolléischsjoren, d'Erënnerungen och un hir fréier Professeren an un déi sëlleche Spiichten, déi deemools an der Klass gedriwwe goufen, opgefrëscht hunn, da sinn et elo, 68 Joer no hirem Premièresexamen, dach awer och scho ganz aner Gespréicher, déi bei esou engem Konveniat geféiert ginn. Da geet ëmmer méi och Rieds vu klengen a grousse Bobboën, vu Seniorenhëllef a vu méi oder manner gudden Experienzen op dësem Gebitt. Sou war et dann och bei dësem Iessen. Ma de gudde Kascht, dat sëffegt Gedrénks an déi grouss Freed dodriwwer, fir emol erëm eng Kéier beienee gewiescht ze sinn, hunn et fäerdeg bruecht, fir jiddwer Wéi a Verdross op d'mannst emol fir e puer Stonne bal komplett ze verschäichen.


Op eiser Photo gesäit een, vu lénks no riets: Nuckes Feider, Jean Zeches, Metty Krack, Fernand Heger, Fernand Derneden, Willy Thielen a Marcel Gillen. Den Edmond Schanné an de Josy Zenner haten sech fir dësen Dag leider mussen ofmelden.


Text a Photo: N. Feider