Change Edition

GALA-CONCERT GARNISOUNSMUSEK DIKRECH

D’,,Amicale Garnisounsmusek Dikrech“ hat viru kuerzem op hiren alljäerlechen Galaconcert an d’,,Al Seeërei“ op Dikrech invitéiert. Den Orchester ënner der Leedung vum Chris Schleck hat e polyvalente Repertoire mat Film-, Danz- a Marschmusek virbereet, dorënner ,, The Avengers“, ,,The Police Academy March“, ,,Conquest of Paradise“ an ,,Twistin’ Time“. De Gast Goerend huet gekonnt duerch de Programm gefouert. Am Fong geholl huet et sech em en dueble Concert gehandelt, well am zweeten Deel vum Owend, d’Lënster Musek ënner der Leedung vum Chris Nothum mat engem gefällege Programm ugetrueden ass mat Melodien wéi ,,Semper fidelis“, ,,Monte Cervino“, ,,The Hunchback of Notre- Dame“ an ,,La maladie d’amour“ hunn dem Publikum gutt gefall, wat säin groussen Applaus bewisen huet. De Präsident vun der Garnisounsmusek Nico Castermans huet ofschléissend nach dorun erënnert, dass den 19. Oktober den 40. Anniversaire an der ,,Aler Seeërei“ gefeiert gëtt. Och bei dësem Jubiläumsconcert gëtt op musikalesch Ënnerstëtzung zréckgegraff, daat mat der ,,Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus“ sou wéi dem ,,Ensemble Vocal Vivace Bascharage“.