Change Edition

Fréier Schülerinnen aus dem Pensionnat vun Dikrich hu sech eremgesinn

No Corona a Pandemie hu mir eis endlich an der Maison Rouge zu Saeul eremgesinn. Vill Erenerungen sen obgefrescht gin a mir hun eis d'Eessen gudd schmaache gelooss.

Mir wärten eis geschwenn eremgesinn an dodrop frée mir eis.