Change Edition

Chrëstfeier vum Gaard an Heem Dikrich

Den 12 Dezember hat de Gaard an Heem Dikrich, no senger Erneierung vum Comité, rem déi ischt öffentlich Aktioun. An der Aler Seeërei war di traditionnell Chrëstfeier fir d'Memberen. De neie President, Carlo Schmitz, huet a senger Red konne vill Membere begréissen. Hen huet erklärt wat am nexte Jar geplangt ass an d'Memberen opgeruf de nie Comité tatkräftig ze ënnerstetzen.
Duerno huet d'Chorale vun der Dikricher Grondschull ennert der Leedung vum Monique Dahm Chrëstlidder gesungen. Den Aender Schmoetten huet op gekonnten Art a Weis Gedichter vum Liesch viirgedroen. Bei enger Tas Kaffi an engem Stéck Bûche guffe Lotterielouse verkaaft. Zefridde sen d'Lett mat hire Gewënner an engem klenge Chrëstkado heemgaangen.