Change Edition

Fir ais leiw Grousselteren

T Celia, t Eva an de Yann schecken en decke Kuss un hir Boma Josée an de Bopa Leon, t Boma Poupa an de Monni Fred an de Bopa Carlo an Tatta Jeanne.