Change Edition

No alem Brauch


E Bam fir d´nei gewièlte Gemengevertrièder vun der Konsdrefer Gemeng!

De 24. Mäerz 2018 hunn d’Veräiner aus der Gemeng Konsdref hire nei gewielten Gemengevertrieder no aler Traditioun e Bam gesat. Nom Planzen vun 4 Äppelbeem bei der aler Molkerei huet déi kleng Feier bei engem Patt an der Pompjeeshall e gemittlechen Ofschloss fonnt.