Change Edition

1000 € fir "Eng oppen Hand fir Malawi" vun de "Männer a Pappen vu Consdorf"

D‘“Männer a Pappen vu Consdorf“ hunn den integralen Erléis vun hierem Wäin- a Crémantsstand vun de Konsdrëffer Duerffester vun 2016 an 2017 un d’ONG „Eng oppen Hand fir Malawi“ gespent. De President Mars Bausch huet de Kolleege Merci gesot, dass des Suen konnten op esou eng agreabel Aart a Weis erwirtschaft ginn an huet déi 2 Conseilsmemberen vun der ONG haezlech wëllkomm geheescht. De Vertrieder vun der ONG, de Gunar Jamros huet Merci fir de Chèque gesot, den de Caissier Willy Hoffmann him iwerreecht huet, an erklärt, dass déi 1000 € am Malawi a Schoulmaterial fir d’Kanner investéiert ginn. En anere Vertrieder vun der ONG den Armand Weis, huet mat engem Film explizéiert, wat déi interessant Projet’en WAWEH vun der ONG am Malawi sin: Water – Agriculture - Women – Education – Health. Déi 1000 € fléissen also an de Projet Education an zwar an den Akaaf vu Schoulmaterial.