Change Edition

Margréitefeier an en Don fir Präitler Klacken

Kolwent:

D’Patréinesch d’Helleg Margaretha vun der Kolwenter Kapell gëtt all Jar den drëtten Weekend am Juli gefeiert. Aus dësem Grond gouf Sonndes, den 22. Juli an der schéin gerëschter Kapell vum Paschtouer Carlo Morbach eng Festmass gehalen, déi duerch de feierleche Gesang vun der Präitler Chorale verschéinert gouf. Mat engem Affer, wou de Präitler Gesank d’Leit dozou opgeruff hat, fir sech un den Onkäschte vun der Klackereparatur vun der Präitler Kierch ze bedeelegen a mat engem zousätzlechen Don vum Präitler Gesank.konnten esou 500 Euro un d’Konsdrefer Oeuvres St Barthélemy fir Präitler Klacken gespent ginn. De Präitler Gesank seet heimat allen Donateure vum Affer en häerzleche Merci.No der Mass huet de Gesank op den traditionellen Éierewäin am Nopeschgaart, e wonnerschéin ugeluechte Park vun der Famill Huberty, invitéiert an esou konnt dës Feier mat engem gemittlechen a gesellegen Patt bei herrlechem Wieder ofgeschloss ginn.