Change Edition

Zoppenowend zu Héinescht

13
Apr
2019
13 Apr

Aladung op den ZOPPENOWEND

Samsdes, den 13.Aprëll 2019

zu Héinescht am Sall

van 19.30 Auer an

Zoppen à volonté fir 13 €

Sech amellen bis den 9.Aprëll 2019

om Tel: 621 483 993 / 691 979 807

Kaffisstuff mat Gebäck Tombola

En Deel vam Erléis ass fir déi aal

Kirichefabrëck Héinescht-Fëschbich-Kaalber

Org: d’Chorale

Héinescht-Kaalber-Fëschbich

******* ******* ******* ******* *******