Change Edition

Virbereedungen fir deen neien Park oder d`Ofholzen vum alen Park zu Zéisseng

Beim Uleeen vum neien Park get gesot dass krank Beem oder Beem déi, déi aner bei wuessen stéieren misten ewech kommen. Wann een sech Biller ukuckt dann gesät et aus wéi wann déi meeschten Beem am allen Park krank oder stéieren..............
(Foto: Niederkorn Henri)