Change Edition

Äddi Amicale vun den fréieren Zéissenger Massendénger asbl

Virun kurzer Zäit huet sech AZM no 15 Joer opgléist. Den Veräin war 1999 gegrënnt gin. Ziel vum Veräin war "L'association a pour but de créer et de maintenir des relations amicales entre les anciens(ennes) enfants de choeurs, les enfants de choeur actif, entre jeunes et adolescents et désire participer activement à la vie culturelle et religieuse de Cessange". Leider war et ganz schwierege fir dat an Realität emzesetzen. Am der lëschter Generalversammlung war festgehalen gin fir den Veräin opzeléisen. Aus dësem Gronn hunn sie der Fondation Maison de la Porte Ouverte 2000.- Euro gespend.