Change Edition

Klibberkanner vum Cents machen en Don fir eng Schoul am Ruanda ze ennerstetzen

Cents Am Kader vun der Familienmass den 10.Juli hunn d Klibberkanner vum Cents 1200 EUR dei sie gesammelt hatten fir den Projet "eng Schoul am Ruanda" vun partage.lu gespennt an kruten dunn den Projet no der Mass presentéiert an erklärt. En groussen Merci de Kanner, den Responsabelen an hieren Elteren