Change Edition

De Sportslycée spend 5500.-€ fir Fondatioun Kriibskrank Kanner

Läischt d'Joer fir Chrëschtzäit hunn d'Schüler aus dem Sportslycée ganz vill Asatz an Solidaritéit gewisen zu de Kanner a Jugendlechen deenen et gesondheetlech net esou gutt geet. Sie hunn fläisseg Sue gesammelt esou dass sie konnten ee Scheck an Héicht vu 5500.-€ un Fondatioun Kriibskrank Kanner iwwerreechen.