Change Edition

Erëffnung vum Krëschtmaart op der Paräiser Plaz

Bouneweger Nuechtigailerecher hunn gesongen fir d'Erëffnung vum Krëschtmaart op der Paräiser Plaz.Sie ware bal zu 30 Sänger. (Foto: Niederkorn Henri)