Change Edition

… fir d’Éischt … fir d’Zweet … fir Drëtt - Kënnbake-Stee beim Männerchouer vu Béiwen/Atert

Wéi all Joer op Vältesdag huet de Männerchouer Béiwen/Atert um 17te Februar 2013 op seng traditionnel Kënnbake-Stee invitéiert. Dëst Joer huet d’Versteeë vu 40 Artikele Gesolpertes (Kënnbak, Zoossiss, Ham a Speck) och nees e grousse Succès kannt.

D’Sonndesmass zu Éire vum Hellege Vältes, mat der Seenung vum gesolperte Fleesch, gouf konzelebréiert vum Här Paschtouer Joël Santer a gesangléch encadréiert a verschéinert vum Cäcilieveräin Bëschdref (Dirigent: Ferd Gloesener, Organist: Claude Huss).

Iwwer 200 Gäscht, ënner anerem den Här Deputéierten Bim Diederich, d’Häre Robert Mamer an Aloyse Massard aus dem Comité Central vun der UGDA sou wéi den Här Henri Noesen, als Vertrieder vun der Gemeng, ware present fir zesummen ze Mëtteg z’iessen. Ënnert der Regie vum Chefkach a Sänger Claude Mathekowitsch goufen d’Gäscht mat engem Judd-, Paschtéiten- oder Jelli-Menü verwinnt.

Duerno koum et dann zur eigentlecher Kënnbake-Stee. Nodeem den Här Paschtouer säi Verspriechen, zwee Kënnbäk perséinlech un de Mann ze bréngen ageléist hat, huet dunn de Sänger a Riffer Jos Elsen mat vill Geschéck a Gedold déi aner 38 Artikelen versteet. Deierste versteeten eenzel Artikele waren: e Kënnbak fir 75€, eng déck Zoossiss fir 85€ an eng gespenten Ham fir 100€.

No gudd zwou Stonnen haarder Aarbecht konnt de Claude Mathekowitsch, President vum Kiercherot, den äifrege Bidder am stëmmungsvolle Festsall fir eng Recette vun iwwer 1400€ Merci soen. Dës Recette gëtt fir d’Verschéinerung vun der Kierch zu Béiwen/Atert geholl, besonnesch fir den Ënnerhalt vun der Westfelder-Uergel.

Den André Loos, President vum Männerchouer, sot all deene fläissegen Hänn vum Männerchouer villmools Merci fir hiren onermiddlechen Asaz an de Sponsore fir hir Ënnerstëtzung.

Bei Kaffi a Kuch a bei nach engem gudde Patt Wäin ass dëse Nomëtteg da bei gemittlecher a gudder Stëmmung op en Enn gaang.

www.maennerchouer-beiwen.lu
Text: Jos Wildgen Photoen: Nico Mujzer